PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC – PHƯỚC ĐỨC TRONG TU HỌC GIÁC NGỘ
Để phân biệt thế nào là công đức? và thế nào là phước đức? trong tu học giác ngộ thì chúng ta cần phải hiểu căn bản về lịch sử phát triển của học...