Nguồn nước, Thực phẩm bị ô nhiễm gây ảnh hưởng rất nhiều đến Hệ sinh học: sóng não, nhịp sinh học, trao đổi chất bị sai lệch, rối loạn,.. chính những biến động ấy ngày càng nhiều sẽ tác động dần dần...