Từ ngàn xưa, Đức Phật đã khẳng định: “Ta là phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” bình đẳng như nhau. Tu học giác ngộ cần hiểu rõ tính Bình đẳng mà Đức Phật và các chư Tổ thường nhắc nhở để có...