Qua tích truyện của Tôn Giả Ưu-ba-li, ta rút ra được những điều sau:
1. Tính bình đẳng trong tu học
• Giáo pháp mà Đức Phật dạy là giáo pháp tự do, bình đẳng và từ bi, dù có trí tuệ hay không, dù...