https://www.vinabook.com/images/detailed/282/P78433Escan0001.jpg

Tập sách"Phạm Võng Kinh Tinh Giải" -Tác giả Gs Đỗ Thanh Hải TOTHA được trích lược từ tài liệu "Cùng nhau tu học" của đoàn thể gia...