Nhân ----> Quả
Âm ----> Dương

1. Nhân : Bố Thí *----> Quả : Giàu Sang
* *Âm : Mất tiền ----> Được phước ----> nhân duyên chín muồi ----> may mắn thành công ----> Dương : Giàu Sang.

2. Nhân : Nhẫn Nhục -----> Quả : Đẹp Xinh
* Âm : chịu khổ nhường nhịn ----> có phước nhẫn nhục ----> Dương : hưởng vui của tướng đep.(khổ ----> vui)

3. Nhân : Sát Sinh ----> Quả : Đoản Mạng
* Âm : vui trên khổ của chúng sinh ---->Dương : chịu khổ chết sớm bù lai.

4. Nhân : Trộm Cướp ----> Quả : Nghèo Hèn
* Âm : được tiền ----> mất phước ----> Dương : số nghèo khổ.