Đảo điên điên đảo hư tình tưởng
Tứ Niệm Xứ thường An trú Vương
THÂN mạng Vô thường luân hồi cảnh
Vinh/Nhục, Diệt/Sanh suốt 6 đường
Đạo sư Giới hạnh ly Tà/Tướng
Thập Thiện tương hành lọc Trọc Ương
Tứ Y Chỉ/Chủng thanh bần hạnh
Thập giới Tỳ-kheo gắng tinh hành
Tứ Chánh/Tinh Cần thanh giải chuyển
Vì điệu Tam Thân viễn ly trần
THỤ cảm hư tình Ưu/Khổ/Lạc
Kiến Thiện/Chánh hành tựu lưu thanh
TÂM Tịnh/Định hành ly Dục tướng
Tứ Thần Túc tường giải tưởng tương
Bát chánh đạo hành sanh Định/Tuệ
Thất Giác Chi phần trợ Tịnh Thanh
Xả Hỷ/Khinh An Thiên giới cảnh
PHÁP giới Tịnh Thanh Nội/Ngoại thành
Minh triệt Huệ Năng Tam Pháp Ấn
Cửu Xứ/Giới Thân Đẳng Giác Thường
(TOTHA Pháp Kệ 06/2020)
XEM VIDEO YOUTUBE:
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=zpIM...ture=emb_title
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=txm22m5pGqA
Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=4mR7g8ufT5U
Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=Lo1OvWkmCiI
Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=he4h0asnIzM