MỘT THOÁNG LẶNG SUY...

*Vọng tri sơ tâm vấn:
Ta là ai? Đến đây để làm gì?...và sẽ đi về đâu?...
*Vọng tri tiệm tâm vấn:
Trước khi sinh ra ta là ai? Sau khi sinh ra ai là ta?...và sau khi ra đi ta sẽ là ai?
*Trực tri tâm vấn:
Tại sao phải già/bệnh, sanh/tử, khổ đau, loài người phân biệt sang/hèn, cao/thấp, thiện/ác... Con đường nào thực sự giúp giải thoát các khổ nạn trên?
.................................................. .............................
*Sơ giải giác tri kiến:
Đó là Nghiệp, là Nhân/Quả...là đạo diễn xếp đặt ta phải hóa vai Ta/Ai...
*Tiệm giải giác tri kiến:
Ta/Ai hình đuổi bóng
Tựa Tỉnh/Mộng bọt tan
Thoáng phù du sương tàn..
Hợp tan tan hợp hơp
Ảo biến Không Thời gian
Khứ Lai vòng vọng tưởng
Quanh quẩn Diệt diệc Sanh
Nhất quán chư pháp chúng
Hữu/Vô, Vĩ/Vì tương
Tướng vô ngã vô thường
Như cơn mộng thoáng qua
Như bọt bóng tan biến
Tia chớp kia thoáng liền...
Tịch lặng Tĩnh Tịnh Tâm
Không Ta cũng Không Ai (không tự ngã chấp)
Không mãi đến rồi đi...
*Trực giải giác tri kiến:
Ai/Ta hư vọng tưởng
Tất cả chư pháp chúng
Hữu/Vô, Vĩ/Vì tương
Trùng điệp Duyên Danh/Diệt
Tập khởi Ái/Thủ/Hữu
Duyên Danh Sắc/Xúc/Thọ
Tâm thức Diệt dĩ Sanh
Tường minh Tam Giới Xứ
Thông ngộ thắng tri Duyên
Vô Sanh Tam Giới ngục...
Không Ta cũng Không Ai
Không đến cũng không đi...
Như Lai Minh Liễu Giác.
TOTHA (cuối Thu 2021)