Mật hạnh: Thưa Đại sư tôi tham thiền đã lâu sao tăng đoàn họ bảo rằng tôi chưa kiến tánh, có hành giả Đồng hạnh đến sau thiểu thiền họ bảo rằng kiến ngộ, kính nhờ Đại sư chỉ giáo?

Thiền sư: Ông tự tâm mật kỉ phân biệt ngã nhân sao biết tăng đoàn bảo thế? Phật và Chư Tổ có dạy năng thiền kiến tánh không?

Mật hạnh: ....Ờ tôi cảm thấy vậy...

Thiền sư: Ông hiểu sao tâm cảnh tương nghi? Lòng từ vô duyên?

Mật hạnh: Tri ân Đại sư giáo ngộ tâm cảnh tương nghi, kính xin Đại sư chỉ giáo lòng từ vô duyên?

Thiền sư: Ông đang giữ khóa phòng thiền của tăng đoàn?

Mật hạnh: Vâng, bạch Đại sư.

Thiền sư: Ông đến gặp ta, nên không mở khóa?

Mật hạnh: Vâng, bạch Đại sư tôi có bảo họ chờ tôi xong việc...

Thiền sư: Vì tư lợi riêng ông đến gặp ta để thỏa mãn nghi vấn... mà làm trì hoãn việc chung của tăng đoàn, vậy thì lòng từ của ông vô hay hữu duyên (điều kiện, ràng buộc)...?

Mật hạnh: Trí Ân Đại sư đã khai ngộ, đã giúp con cởi trói vòng tư niệm bất hòa nghiệt ngã suốt bấy lâu...

TOTHA

(30/4/2024)