Tên sách : Lâm Chung , Những Điều Nên Biết

Soạn dịch : Thích Nguyên Liên