Học viên Cao Ngọc Anh chia sẻ: Thầy ơi! hôm nay con đã thực hành được một ngày nhẫn Thân - Khẩu - Ý con thấy rất an lạc, thấy yêu thương mọi người, con muốn chia sẻ tất cả sự giác ngộ của con với mọi người

Thầy:
Trái thủ oan gia tùng thiện nhẫn
Bình tâm vô ngại trải nghiệm thành
Vô sắc, vô danh hành chánh thí
Vô ngã độ sanh hỉ, xả, bi

Thái hòa, thiện, mỹ đồng tâm ứng
Nhất nhất tâm hành nhẫn tấn tinh
Trí minh tỏa sáng soi tường tận
Tam giới ta ba danh sắc không
Tỉnh, tịnh tinh thông tuệ giác thành

Totha 14/7/2013